abc-1000mfd

ABC - 1000MFD

125VAC

Liên Hệ

abs-200mfd

ABS - 200MFD

250VAC

Liên Hệ

cd60-200mfd

CD60 - 200MFD

250VAC

Liên Hệ

cd60-200mfd

CD60 - 200MFD

125VAC

Liên Hệ

k51-cbb60

K5.1 - CBB60

10µF - 350VAC

Liên Hệ

k41-cbb60

K4.1 - CBB60

10µF - 450VAC

Liên Hệ

k32-cbb65

K3.2 - CBB65

15µF - 370VAC

Liên Hệ

k21-cbb65

K2.1 CBB65

Liên Hệ

abc-400mfd

ABC - 400MFD

125VAC

Liên Hệ

abs-800mfd

ABS - 800MFD

250VAC

Liên Hệ

cd60-300mfd

CD60 - 300MFD

250VAC

Liên Hệ

cd60-300mfd

CD60 - 300MFD

125VAC

Liên Hệ

k52-cbb60

K5.2 - CBB60

16µF - 350VAC

Liên Hệ

k42-cbb60

K4.2 - CBB60

16µF - 450VAC

Liên Hệ

k33-cbb65

K3.3 - CBB65

20µF - 370VAC

Liên Hệ

k22-cbb65

K2.2 - CBB65

Liên Hệ

abc-600mfd

ABC - 600MFD

125VAC

Liên Hệ

cd60-400mfd

CD60 - 400MFD

250VAC

Liên Hệ

cd60-400mfd

CD60 - 400MFD

125VAC

Liên Hệ

k53-cbb60

K5.3 - CBB60

20µF - 350VAC

Liên Hệ

k43-cbb60

K4.3 - CBB60

20µF - 450VAC

Liên Hệ

k37-cbb65

K3.7 - CBB65

40µF - 370VAC

Liên Hệ

k23-cbb65

K2.3 - CBB65

20µF - 450VAC

Liên Hệ

Điện Ngọc Phước

Sản Phẩm

Chat zalo
facebook
Gọi điện Gọi điện SMS Chỉ đường